Генерални урбанистички план

Граница плана и обухват грађевинског подручја са поделом на целине

Генерални урбанистички план града Ужица

Постојећа функционална организација насеља са претежном наменом

Функционална организација насеља са претежном наменом

Функционална организација насеља са претежном и допунском наменом

Функционална организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом

Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне

План организације становања са функционалним унапређењем

План организације продукције

План развоја система зеленила, рекреације и спорта

План организације центра града Ужица

Саобраћајна инфраструктура града Ужица

Електроенергетска мрежа и објекти у граду Ужицу

Телекомуникациона мрежа град Ужице

Водоводна мрежа град Ужице

Канализациона мрежа град Ужице

Гасификација град Ужице

Топлификација град Ужице

Заштита и ограничење простора

Карта спровођења Генералног урбанистичког плана са границама обухвата Плана генералне регулације

Повезане Вести

Прочитај све вести