Рани јавни увид поводом израде ПДР за локацију хотела „Турист“

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник  РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014и 145/2014)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА ЛОКАЦИЈУ ХОТЕЛА „ТУРИСТ“ НА ГРАДСКОЈ ПЛАЖИ У УЖИЦУ

 

Скупштина града Ужица је 06.09.2017.године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације за локацију „Турист“ на Градској плажи („Сл. лист града Ужица“, број 27/17).

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 27.октобра 2017.године до  11.новембра 2017. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана детаљне детаљне регулације за локацију „Турист“ на Градској плажи, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 11.11.2017. године.

Материјал за рани јавни увид можете преузети ОВДЕ

Повезане Вести

Прочитај све вести