Расписан тендер за радове на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници. Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку отворени поступак: Радови на реконструкцији и доградњи објекта за дечији вртић на Белој Земљи;

Рок за достављање понуда: 17.05.2018. године до 11:00 часова,

Тендер обухвата : реконструкцију и доградњу постојећег објекта; грађевински и грађевинско занатски радови, водовод и канализација, машински радови, електро инсталације, дојава пожара, средства за заштиту од пожара, обим радова је дефинисан предмером, место извођења: Бела Земља.

 

Пројектант: АРХИМИС“ д.о.о. Ужице

Процењена вредност радова : 22.500.000 din.

Предметна локација се налази на катастарским парцелама 1450/17 и 1504/4 КО Дријетањ на Белој Земљи.

Повезане Вести

Прочитај све вести