КОНКУРС за израду урбанистичко – архитектонског решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу

Јавно предузеће “Ужице развој“Ужице, у име и за рачун Јавног предузећа“Градска топлана“Ужице, у складу са Правилником о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко – архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, бр. 31/2015)расписује

 

КОНКУРС
за израду урбанистичко – архитектонског решења
инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу
(на месту бившег моста Краља Александра)

 

1. Назив, адреса и интернет страница Расписивача и Спроводиоца Конкурса
Назив и адреса:Јавно предузеће “Ужице развој“ Ужице Вуколе Дабића бр. 1, Интернет страна:_www.uerazvoj.uzice.rs

2. Назив Конкурса
Урбанистичко – архитектонско решење инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу ( на месту бившег моста Краља Александра)

3. Врста Конкурса
Конкурс је према праву на учествовање отворени, према циљу је пројектни, према степену спровођења је једностепени конкурс, а по начину предаје конкурс је анонимни.

4. Предмет и циљ Конкурса
Конкурстретираинфраструктурни мост и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу ( на месту бившег моста Краља Александра)
Усвајањем урбанистичкоархитектонског решења стичу се, Законом предвиђени основи, за реализацију даљих активности у циљу изградње инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу ( на месту бившег моста Краља Александра) са крајњим циљем квалитетнијег и сигурнијег снабдевања централне градске зоне топлотном енергијом

 

5. Опис конкурсног задатка
Задатак Конкурса је израда урбанистичко – архитектонског решења инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу( на месту бившег моста Краља Александра)
Плански основ за урбанистичко – архитектонски конкурс је План детаљне регулације“Котларница на Међају“( Сл.лист града Ужица бр.35/15)

6. Услови Конкурса
Право учешћа на Конкурсу имају сва физичка и правна лица са стеченим стручним знањима из области архитектуре и грађевинарства, без обзира на њихову територијалну припадност.Учесници Конкурса имају слободу да у своје тимове укључе и стручњаке из других струка у циљу унапређења конкурсног решења.Учесник на Конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.

7. Обавезни услови за учешће на Конкурсу
Обавезни услови за учешће на Конкурсу су да конкурсни рад мора бити:
• достављен на време и на начин утврђен Расписом,
• израђен у складу са техничким захтевима и да садржи све делове који су дати у Распису и Програму Конкурса.

8. Жири Конкурса
• Деспић Зоран дипл.инг.арх.
• Пенезић Ружа дипл.инг.арх.
• Филиповић Бранко дипл.инг.маш.
• Ковачевић Владандипл.инг.маш.
• Мелентијевић Зоран дипл.правник

 

10. Конкурсна документација садржи:
• Распис Конкурса,
• Програм Конкурса у дигиталном формату,
• Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3,
• геодетска подлога локације и непосредног окружења у дигиталном формату,
• фотодокументација у дигиталном формату.
11. Место и начин преузимања конкурсне документације
Увид и преузимање конкурсне документације, врши се на интернет страници Наручиоца_ или личним преузимањем на адреси 31000 Ужице, улица Вуколе Дабића број:1, сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова.

12. Конкурсни рокови
• Почетак конкурсног рока / датум оглашавања 08.08.2018. године;
• Рок за постављање питања и обилазак локације је до 28.08.2018. године,
• Питања се могу постављати на е-mail адресу: officе@uzicerazvoj.uzice.rs
• Рок за одговоре на питања је 10.09.2018. године,
• Одговори Жирија на постављена питања ће бити објављени на е-mail адреси: officе@uzicerazvoj.uzice.rsу року од десет радних дана од истека рока за постављање питањадо истека рока за предају радова;
• Рок за предају радова је до 08.10.2018. године,
• Радови се морају предати 08.10.2018. године до 12:00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) на писарници Јавног предузећа“Ужице развој“Ужице, са адресом, 31000 Ужице, Вуколе Дабића број:1, радови који стигну после рока за предају се неће узимати у обзир приликом разматрања;
• Објављивање резултата Конкурса и извештај рада Жирија је 09.10.2018. године,
• Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет страници Наручиоца:www.uerazvoj.uzice.rs ;
• Постконкурсне активности ће трајати најкасније до 23.10.2018.године године,
• О термину за подизање ненаграђених конкурсних радова учесници ће бити обавештени на интернет страници Наручиоца: www.uerazvoj.uzice.rs ;
• Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима Конкурса биће организована 23.10.2018.године.

13. Садржај конкурсног рада
Конкурсни рад је скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које учесник Конкурса предаје на вредновање и избор Жирију. Учесник може да преда само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и састоји се од следећих прилога у аналогном и дигиталном облику:
Текстуални део (аналогни и дигитални облик)
1. Опис и образложење предложеног решења,
2. Оквирне предрачунске вредности предложеног решења ,
• Умањени графички прилози на А3 формату,
1. Попуњени прилози (дати у конкурсној документацији).
Графички прилози (аналогни и дигитални облик)
1. Композиционо решење физичке структуре са уређењем отворених простора са елементима нивелације, регулације и обликовања простора (Р – 1:500);
2. Предлог архитектонско – урбанистичког решења подручја у оквиру тражене границе Конкурса, са уређењем партера и потребним изгледима (најмање четири изгледа) (Р – 1:500);
• Предлог архитектонско – урбанистичког решења новопројектованог моста са уређењем партера на кат. парцели 12048/1 КО Ужице и потребним пресецима (најмање један пресек кроз мост) и изгледима (најмање четири изгледа) (Р – 1:250);

Тродимензионална представа предложеног решења подручја у целини, и у сегментима компјутерска презентација тродимензионалних приказа и/или радна макета);
3. Прилог/прилози по избору.

• Прилози (обрасци) дати у конкурсној документацији (аналогни облик)
1. Прилог 1 – Чек листа,
2. Прилог 2 – Изјава,
3. Прилог 3 – Подаци за повраћај рада.
Сви наведени елементи, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, као и попуњени обрасци дати конкурсном документацијом, представљају обавезне делове конкурсног рада.Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

 

14. Начин техничко – обликоване обраде конкурсног рада
Текстуални део
• Опис и образложење предложеног решења и оквирне предрачунске вредности предложеног решења, на А4 формату доставити у 6 примерака;
• Текстуално образложење мора бити означено истом шифром као графички део у горњем десном углу насловне стране, и нумерисани у доњем десном углу;
• Умањени графички прилози на А3 формату доставити у 6 примерака;
• Попуњени прилози (дати у конкурсној документацији).
Графички део
• Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 cm у једном примерку;
• Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу, и нумерисани у доњем десном углу.
Прилози (обрасци) дати у конкурсној документацији
• Прилози 1, 2 и 3, дати конкурсном документацијом, се достављају у једном примерку на начин описан Расписом Kонкурса.
Сви прилози, графички и текстуални, се предају у затвореном, непрозирном пакету у коме мора бити:
1. списак свих прилога (ПРИЛОГ 1 – чек листа) и
2. две затворене коверте („АУТОР“ и „АДРЕСА ЗА ПОВРАТАК РАДА“).
На спољашњој страни пакет се означава само истом шифром.
Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу,
• Коверта са назнаком „АУТОР“ треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву учесника о прихватању услова Конкурса и начина расподеле награда, као и имена, адресе (поштанска и e-mail) и контакт телефон аутора конкурсног рада и сарадника укључених у израду конкурсног рада; ауторски тим (коаутори) или правна лица која учествују у својству учесника обавезно наводе лице овлашћено за заступање,(ПРИЛОГ 2 – изјава);
• Коверта са назнаком „АДРЕСА ЗА ПОВРАТАК РАДА“, треба да садржи податке о поштанској адреси на коју се, након Конкурса, доставља конкурсни рад. (ПРИЛОГ 3 – подаци за повраћај рада).
Учесник може предати само један конкурсни рад.Конкурсни рад садржи само једно решење и варијанте решења нису дозвољене.
Сви садржаји конкурсног рада: графички део, текстуални део, коверте, изјаве и пакет, означавају се истом шифром.
Све прилоге, текстуалне и графичке, обавезно је доставити и у електронскоj форми, у pdf формату, у резолуцији од 200dpi, на СD-у или на флеш меморији.
Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.
Критеријуми Жирија за оцену радова
Поред поштовања и задовољења услова из Програма Конкурса и конкурсног задатка, те усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:
• Карактер и квалитет новог урбаног идентитета подручја у контексту слике града;
• Урбанистичко – архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике целине и карактеристичних делова:
• Однос према градитељском и културном наслеђу и однос према ширем окружењу,
• Однос према непосредном окружењу и контактном подручју;
• Програмска и тржишна оправданост предложеног решења;
• Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива решења, очување и унапређење квалитета животне средине);
• Спроводљивост решења;
• Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге.

16. Износ накнаде за радове
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 3( три) рада који одговарају пропозицијама Конкурса доделиће се награде и то на следећи начин:
1. награда: 100.000,оо динара
2. награда: 50.000,оодинара
3. награда: 30.000,оо динара

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника и засновану на професионалним и етичким начелима рада, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда.Жири има право да по вредновању резултата, а уз сагласност Расписивача, изврши другачију расподелу укупног фонда предвиђеног за награде и откупе.
Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови извршити према одлуци Жирија, а у складу са конкурсном документацијом – Расписом.

17. Начин реализације првопласираног рада, правне и финансијске последице везане за врсту и висину награда
Награђени рад користиће се у целости, или његовим деловима представљаће саставни део техничке документације и биће коришћен као идејни концепт и пројектни задатак у поступку спровођења јавне набавке за израду главног пројекта за изградњу инфраструктурног моста и редизајн постојећег колско-пешачког моста у Ужицу( на месту бившег моста Краља Александра)

• Наручилац се обавезује да ће исплату за изабране и награђене конкурсне радови извршити према одлуци Жирија, а у складу са конкурсном документацијом и Расписом;
• Аутор конкурсног рада је учесник који је израдио конкурсни рад и тиме под својим именом објавио ауторско дело чином предаје на Конкурс;
• Ауторски тим чине потписници конкурсног рада, коаутори, и тиме носиоци свих зајeдничких ауторских права;
• Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) уступа пренос свих имовинских права аутора Расписивачу уколико је предметни рад награђен или откупљен;
• Награђени и откупљени радови могу се користити у целини или у деловима, и кроз израду планске и техничке документације биће прилагођени ситуацији на терену, односно просторним и техничким могућностима и ограничењима;
• Наручилац нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке документације;
• Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Наручилац може консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери (сваку евентуалну сарадњу стране ће регулисати посебним уговором);
• Аутори задржавају право на публиковање својих радова;
• Наручилац има права да користи све пристигле радове, да их публикује и промовише резултате Конкурса.
Садржај изјаве учесника
Учесник Конкурса је анонимно физичко или правно лице, или више лица које је преузело конкурсну документацију, израдило и предало конкурсни рад у складу са конкурсном документацијом и Расписом.
Садржај Изјаве учесника обухвата следеће:
• Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима, сарадника), адреса из л.к. и бр. л.к,
• Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника,
• Изјава о прихватању услова Конкурса и начину расподеле награда,
• Изјава о преносу свих имовинских права аутора,
• Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен или откупљен,
• Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању лица кojе испуњaвa стручнe и другe услoвe прeмa Рaспису Кoнкурсa, oднoснo испуњава услове учeшћa нa Кoнкурсу,
• Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са подацима за уплату за наведена лица (ауторе и сараднике),
• Изјаву о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави имe(на) аутора у случају да није међу награђеним радовима.

19. Језик Конкурса
Конкурс се спроводи на српском језику.

Повезане Вести

Прочитај све вести