Правилником до безбеднијих игралишта

Правилник о безбедности дечјих игралишта, који је донело Министарство привреде 17. августа 2018.године („Сл.гласник РС“, бр. 63/18), почео је да се примењује 23. новембра 2018.

Овим Правилником првенствено су прописани битни захтеви за заштиту здравља и безбедности, који се односе на потребне површине и опрему за јавна дечја игралишта. Правилник се примењује на сва дечја игралишта на отвореном простору, укључујући игралишта која су већ у употреби.

Правилником су прописани технички захтеви за постављање дечјих игралишта (локација постављања, приступачност и прилаз, заштита од саобраћаја и општа заштита, пројектовање и функционална организација), технички захтеви за опрему и потребне површине дечјих игралишта, тело за оцењивање усаглашености потребне површине и опреме и редовне и ванредне прегледе дечјих игралишта, као и захтеви за безбедност дечјих игралишта током века употребе.

Обавеза Града Ужица, као власника јавних дечјих игралишта је да одреди лице које обавља послове одржавања дечјих игралишта, води листу дечјих игралишта и да игралишта која су већ у јавној употреби усагласи са захтевима Правилника, у року од три године од дана почетка примене Правилника. Град ће морати да издваја финансијска средства и за редовне и ванредне прегледе игралишта.

Јавно предузеће „Ужице развој“ је покренуло иницијативу за израду „Катастра јавних дечјих игралишта на територији града Ужица“, чија је израда у завршној фази. На основу прикупљених података и увида на терену, на територији града је евидентирано је и описано 41 дечје игралиште: градске месне заједнице – 19, Градска општина Севојно – 3, сеоске месне заједнице (школе) – 10, Предшколска установа Ужице – 9. Катастар је замишљен као „жив документ“, који ће се редовно ажурирати и допуњавати новим подацима.

У складу са плановима Града и утврђеним приоритетима, у наредном периоду од три године, ће се сукцесивно израђивати предмери и предрачуни радова за извођење радова и набавку опреме за појединачна игралишта, како би се она ускладила са захтевима Правилника

Повезане Вести

Прочитај све вести