Усвојен је ПДР “Турист“

На 27. Седници Скупштине града Ужица усвојен је ПДР “Турист“ којом је обухваћен простор који се налази на градској плажи у Ужицу, у близини споменика културе од великог значаја (Ужички град са подграђем и Хидроцентрала на реци Ђетињи), између улица 1300 каплара на југоистоку и Михаила Илића на северозападу. Простор се са југозападне стране наслања на широки појас регулације површина јавне намене – Улица 1300 каплара (пешачка стаза) и регулисано корито реке Ђетиње. Према врсти земљишта, у целости је заступљено грађевинско земљиште.

 

Обухваћене су парцеле на којима су изграђени објекти (кат. парцеле бр. 8180/1 и 8180/4) и неизграђене парцеле (8181/2, 8180/3 и 8190/2), као и парцеле улица: кат.парцела бр. 8190/1- Улица 1300 каплара и кат.парцела бр. 12091/2-Улица Михаила Илића. У обухвату Плана је и кат. парцела бр. 8197/3.

 

На месту постојећег објекта бившег хотела „Турист“ планирана је изградња вишепородичног стамбеног објекта са комерцијалним делатностима и комерцијално-услужним делатностима у функцији основне намене (спортско-рекреативног центра). Због специфичности локације која се огледа у великој денивелацији терена између улица Михаила Илића и 1300 каплара, и изградње већег објекта сложене структуре, Планом су дефинисане две целине објекта:

  •  целина намењена вишепородичном становању са комерцијалним делатностима и
  •  целина намењена комерцијално-услужним делатностима у функцији основне намене (спортскорекреативног
    центра)

 

[pdf-embedder url=“http://www.uerazvoj.uzice.rs/wp-content/uploads/2018/11/PDR-Turist.pdf“]

 

Повезане Вести

Прочитај све вести