Расписан тендер за реконструкција Бањичке Улице у насељу „Крчагово” у Ужицу

Средстава за реализацију овог пројекта добијена су од Министарства привреде  у односу  (50 % Министарство, 50 % Град). Процењена вредност око 20.000.000 дин.

Министарство привреде је расписало тендер.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Природа и обим радова и основна обележја радова: припремни радови, земљани радови, израда коловозне конструкције, оивичење и одводњавање

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Кнеза Милоша бр.20, Београд сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 4/2019– Санација Бањичке улице у насељу „Крчагово”у Ужицу (НЕ ОТВАРАТИ).

Крајњи рок за подношење понуда је 26. фебруар 2019. године до 9,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 26. фебруара 2019. године у 11,00 часова у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Влајковићева 10, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др)

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у  року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Повезане Вести

Прочитај све вести