Расписан тендер за реконструкцију и промену намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања за потребе високошколске установе са пратећим садржајем у комплексу бивше касарне IV ПУК у Ужицу

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Средстава за реализацију овог пројекта добијена су од Министарства привреде  у односу  (50 % Министарство, 50 % Град). Процењена вредност око 60.000.000 дин.

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Природа и обим радова и основна обележја радова: архитектонско грађевински радови, радови на елекроинсталацијама јаке струје, радови на елекроинсталацијама слабе струје, радови на инсталацијама водовода и канализације, радови на машинским инсталацијама и други радови

Место извршења радова: Град Ужице

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Кнеза Милоша бр.20, Београд сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 23/2019 – Реконструкција и промена намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања за потребе високошколске установе са пратећим садржајем у комплексу бивше касарне IV ПУК у Ужицу (НЕ ОТВАРАТИ).

Крајњи рок за подношење понуда је 13. март 2019. године до 9,00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 13. марта 2019. године у 11,00 часова у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Влајковићева 10, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др)

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у  року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Пројектну документацију урадило ЈП „Ужице развој“ Ужице.

Повезане Вести

Прочитај све вести