Почели геотехнички истаржни радови за потребе изградње моста на Старом граду

Да би створили и побољшали услови за развој туризма јавних и осталих функција предвиђена је изградња пешачког моста распона преко 115,0м. Он ће повезивати локaцију „Видиковац“ уз државни пут Iб-23 и плато испод Старог Града.За те потребе са Институтом ИМС из Београда уговорена је израда елебората о геотехничким радовима која обухвата следеће радове:

-Рекогносцирање и инжењерскогеолошко картирање локације моста.

-Извођење две истаржне бушотине до 30м, укупно до 60м бушења, ради дефинисања геолошке грађе терна.

-Инжењерскогеолошко картирање језгра бушотине, узимање непоремећених и поремећених узорака тла за лабораторијска испитивања и мерење нивоа подземних вода.

-Извођење геофизичких (геоелектричних) испитивања на терену.

-Израда елебората о резултатима геофизичких испитивања.

-Израда елебората о геотехничким условима фундирања.

-Дефинисање геотехничких модела терена у зони опораца моста.

Вредност посла изоси 1.860.000,00 динара.

 

Општи циљеви израде Плана ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ су утврђивање правила уређења и грађења, односно стварање планског основа за:

 • сврсисходно и интензивно коришћење земљишта, примерено контактној зони градског центра;
 • стварање услова за нову изградњу са прецизирањем урбанистичких параметара;
 • стварање услова за израду урбанистичко-техничких докумената и издавање информације о локацији и локацијских услова;
 • усклађивање реалних потреба и захтева инвеститора са могућностима локације;
 • заштита јавног интереса;
 • унапређење постојеће и нове регулације уз уклапање и квалитетније повезивање са окружењем.

Посебни циљеви Плана су:

 • чување, одржавање и коришћење културног добра од великог значаја, споменика културе Ужички град (непокретно културно добро од великог значаја) и његове заштићене околине, ради даљег истраживања и вредновања;
 • уређивање и коришћење простора за рекреацију и спорт у циљу што бољег задовољења рекреативних потреба становника и посетилаца града, унапређења еколошких квалитета урбане средине и доприноса привредном развоју града;
 • повећање квалитета живљења становника и туристичке атрактивности града, понудом рекреативних простора специфичног идентитета, организације и избора садржаја;
 • заштита и уређење и ревитализација старог града и његове околине и осталог споменичког наслеђа уз увођење савремених садржаја у складу са потребама грађана и посетилаца (туриста);
 • активирање створених вредности (културно историјски споменици и значајни објекти и амбијенти) уређењем туристичко рекреативних простора.

Концепт ревитализације Ужичког града са окружењем је да се кроз анализу и валоризацију постојећег стања, историјске грађе и основа, предложи развој, организација и уређење овог изузетно атрактивног и осетљивог подручја. Полазно опредељење је да се заштитом културне баштине, обезбеди чување и јачање јединственог карактера простора, а да се истовремено стимулишу благе интервенције у простору на начин који ће омогућити привлачење инвестиција и јачање туристичке понуде града Ужица.

 

Повезане Вести

Прочитај све вести