Расписан тендер за радове на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци ( 2 фаза)

Назив и адреса Наручиоца:ЈКП“Биоктош“,Хероја Луна 2,Ужице

Интернет страница: www.bioktos.com

Предмет јавне набавке: радови на изградњи пословног објекта н азеленој пијаци

Назив и ознака из општег речника набавке:радови на изградњи пословних објеката-45213000

 

Конкурсна документација се може преузети у електронском формату на Порталу јавних набавки,интернет адреса  www.portal.ujn.gov.rs и интернет адреси Наручиоца www.bioktos.com

 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу Наручиоца:ЈКП“Биоктош“Ужице,Хероја Луна 2-писарница са назнаком:“Понуда за јавну набавку у отвореном поступку бр.ЈН 10/19радови на изградњи пословног објекта на зеленој пијаци

На полеђини коверте треба навести назив и адрерсу понуђача.

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до     03.07.2019.године до 13:00 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку наручиоца ће,по окончању поступка отварања понуда,вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

Подношење понуда са варијантама и авансом није дозвољено.

Отварање понуда ће се обавити јавно,по истеку рока за подношење понуда,дана 03.07.2019. године у 13:30 часова,на адреси наручиоца,у пословним канцеларијама.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

Рок у коме ће наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 15(петнаест)дана од дана јавног отварања понуда.

Додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити у времену

 од 10-14 часова.Контакт >nabavka@bioktos.com

Повезане Вести

Прочитај све вести