Усвојен План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу.

На 35. седници Скупштине града Ужица одржаној 20. 09. 2019.г. донет је План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу.

Обрађивач Плана је ЈП „Ужице развој“.

Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица.

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У складу са одредбом чл. 45a Закона о планирању и изградњи, рани јавни увид спровела је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско – правне послове града Ужица. Рани јавни увид  одржан је у трајању од 15 дана у периоду од 18.12.2018.године до З. јануара 2019. године.

У току раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица могла су да се упознају са општим циљевима и сврхом израде Плана, могућим планским решењима као и ефектима планирања, као и да све предлоге, примедбе и сугестије у писаном облику доставе Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове закључно са 03.01.2019. године.

У току раног јавног увида није било достављених предлога, примедби и сугестија, осим оних које су дате на јавној презентацији Плана одржаној 25.12.2018.године, на којој је закључено да је потребно да се: сагледају све предложене идеје којима се унапређује специфични културно- историјски идентитет Ужица и Старог Града као споменика културе од великог значаја и парка који га окружује.

 

НАЦРТ ПЛАНА

Нацрт Плана дегаљне регулације „Стари град“ у Ужицу припремљен је на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу донете на седници Скупштине града Ужица одржане 07.06.2018. године („Службени лист града Ужица“. број 26/2018).

Комисија за планове Скупштине града Ужица образована Решењем Скупштине града Ужица о именовању Комисије за планове („Сл. лист града Ужица“ 13/17), извршила је стручну контролу нацрта Плана на седници одржаној 13.06.2019. године, и том приликом утврдила нацрт ПДР „Стари град“ у Ужицу и закључила да се План може упутити у даљи поступак прописан законом, односно да се нацрт Плана може упутити у процедуру јавног увида.

 

ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА

У складу са Законом о планирању и („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон) и Правилником о садржини начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ број 32/2019) активности везане за спровођење јавног увида спровела је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско- правне послове града Ужица.

Јавни увид у нацрт Плана и Извештај о стратешкој процсни утицаја Плана на животну средину, одржан је у трајању од 30 дана, у периоду 28. јуна 2019. године до 29. јула 2019.године.

Заинтересована физичка и правна лица могла су током јавног увида да доставе своје примедбе на Нацрт плана Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, закључно са 29.07 2019. године .

Јавна презентација Плана одржана је дана 16.07.2019.године у сали Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52, у Ужицу. у 13 часова.

Након завршеног јавног увида, дана 01.08.2019.године. са почетком у 12.00 часова у сали Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, одржана је јавна седница Комисије за планове.

Комисија за планове је констатовала да у току трајања јавног увида није било поднетих примедби на нацрт Плана и упутила План у поступак доношења у складу са законом.

На основу члана 35 став 7 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), Одлуке о изради Плана детаљне регулације „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ („Сл.лист града Ужица“, бр. 26/18) и члана 60 став 1. тачка 6. Статута града Ужица (“Сл. лист града Ужица“, бр. 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана 20. 09. 2019.г., донела је  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ.

Вредност посла изоси 1.860.000,00 динара.

 

У Оквиру ПДР „Стари Град“, које обухвата и леву и десну обалу реке Ђетиње налазе се значајне кутурне  и туристичке дестинације: споменик културе-Стара хидроцентрала „Под градом“ на  Ђетињи, палисадно подграђе као део културног пределе, споменик културе Средњовековни град, заштићена околина утврђења као културни предео са тунелима, Читакова стена као део заштићене околине са тунелима.

 

Планом је дефинисан једносмерни прикључак локације „Видиковац“ на државни пут (односно дозвољена су само десна скретања са државног пута и на државни пут и нису дозвољена лева скретања са/на трасу државног пута). За локацију „Видиковац“ је ГУП-ом одређена намена – комерцијални садржаји (трговина на мало, чисто занатство и услуге, пословање).

Од ове локације је планирана приступна стаза до планираног пешачког моста већег распона преко реке Ђетиње до утврђења Ужички град.

 

Мост представља функционалну везу са утврђењем Ужички град и припадајућом амбијенталном целином, која ће омогућити пешачки приступ и визуелну промоцију, као и доступност планираним садржајима. Средство повезивања (мост) због свог положаја постаје нова туристичка атракција по себи, видиковац, нови пункт.

Планирана је изградња пешачког моста мањег распона на „Бањици“ који повезује потес „Бањица“ са јазом и даље са локацијом „Видиковац“, што представља директну пешачку комуникацију: купалиште „Плажа“-„Видиковац“, као и купалиште „Плажа“-планирана пешачка стаза уз десну обалу Ђетињe.

Централне функције које се могу реализовати у обухвату Плана:

– трговина /мањи трговински објекти, сувенирнице;/

– пословање /банкомат и мењачница/;

– угоститељство и туризам/ угоститељски објекти за исхрану и пиће (ресторан, посластичарница, кафетерија), угоститељски објекти за смештај са мањим бројем смештајних јединица/;

– забава /објекти забаве за децу, забавно-рекреативни објекти, авантура парк, …./ ;

– јавне службе / култура и уметност – објекти заштите и презентације културних добара-галерија, музеји, објекти на историјско-археолошком налазишту, атеље, биоскоп на

отвореном, мањи отворени амфитеатри за културне манифестације, концертни павиљони, летња позорница, остале културне манифестације на отвореном, отворени и затворени изложбени простори/, објекти у функцији одржавања парка, инфраструктурни објекти од општег интереса, туристичка инфраструктура;

– спорт и рекреација /трим стазе са пратећим справама за вежбање, теретане на отвореном, бицилистичке стазе, стазе за брдски бициклизам, спортски терени тамо где постоји потреба и просторне могућности, фитнес мобилијар, дечја игралишта,

зелени рекреативни простори…/.

Повезане Вести

Прочитај све вести