Донет је План генералне регулације „Ужице-централна зона“ II фаза у Ужицу.

На 35. седници Скупштине града Ужица одржаној 20. 09. 2019.г. донет је План генералне  регулације „Ужице-централна зона“  II фаза у Ужицу.

Обрађивач Плана је ЈП „Ужице развој“.

Носилац израде Плана је Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица.

Планом је обухваћен  јужни део просторне целине Ужице , део ужичке котлине на десној обали река Ђетиње од старе хидроцентрале на Плажи до спортске хале у Великом парку и падине узвишења Забучје, у површини око 177ha.

Магистрални саобраћајни коридори – Државни пут IБ реда број 23 (Појате – државна граница са Црном Гором ) и Магистрална једноколосечна  електрифицирана  жепезничка пруга (Београд -граница са Црном Гором),  деле  планско подручје на две зоне, просторно и функционално независне:  

 

 • Зона 1: Међај, у граници градског језгра Ужица,   у којој су доминантне површине јавне намене и централних фунција ( јавне службе, саобраћајни објекти, спортско-рекреативни центри, уређене зелене површине). Планираном наменом се успоставља равнотежа јавних и приватних потреба – увођењем централних активности у становање кроз рекнструкцију постојећих градских блокова, формирањем јавног простора , његовим уређењем и увођењем посебног режима саобраћаја.
 •  
 • Зона 2: насеље на Забучју: блокови породичног и мешовитог становања, специфичне градње условњене конфигурацијом терена, у окружењу пошумљених површина Забучја, дефинисане као парк-шуме, које у потпуности задржавају структуру шуме.

Планом се   остварује могућност за реализацију већих пројеката:

 • Реконструкција постојеће саобраћајне мреже ради успостављања повољније ситуационе и нивелационе геометрије постојећих улица.  Планирана реконструкција државног пута IБ реда број 23 усклађена је у складу са Главним пројектом појачаног одржавања државног пута I B 23/28, деоница: Кнежевићи – Бела Земља – Ужице, l = 15.234 кm (од км 145+140.00 до км 160+374.00).
 • Изградња планираних сабирних и приступних улица на Међају (нова 1-1 и нова 2-2),
 • Пешачке пасареле на Државном путу и увођења посебног режима коришћења код појединих постојећих саобраћајница.
 • Увођење знатног броја паркинг места изграњом јавне гараже и паркинга за управно и подужно паркирање у оквиру регулација улица.
 • Реализација пешачке и бициклистичке стазе , везе ужег градског центра и градског парка „Међај“, који је, у складу са потребом за успостављањем просторног континуитета, преко Плаже, градске клисуре и Старог града повезан са пољем Турица, и клисуром Ђетиње, а преко шеталишта и уређеног приобаља са СРЦ-ом „Велики парк“.
 • Реконструкција и изградња објеката и површина компатибилних намена у спортско-рекреативном центру „Велики парк“ и „Плажа“.
 • Изградња објекта управе Секције за вучу возова Ужице и нове пословне зграде поред зграде „ПТТ Србија“ (у складу са захтевом „Железнице Србије“ ад),
 • Реализација комерцијалних и садржаја у функције друштвеног стандарда, управљања и заштите (пословање, занатство и услуге, угоститељство, трговина, спорт, култура, уметност, образовање, наука, здравствена заштита, управне и јавне институције, државна и градска управа), у делу објекта јавне гараже.
 • Успостављање услова за пејзажно уређење и амбијентално интегрисање јаза у парковски уређене површине , као и могућност делимичног уцевљења , у складу са потребама града.
 • Уређење парк-шуме на Забучју, кроз реконструкцију вегетације и увођење рекреативних садржаја и пратећих објеката.
 • Реализација потреба на површинама осталих намена, кроз изградњу стамбених и објеката централних активности у границама постојећих градских блокова.

Повезане Вести

Прочитај све вести