Javni konkurs za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD UŽICE
Komisija za obnovu fasada stambenih zgrada
II broj : 352-90/2020
Datum: 24.02.2020. godine
U ž i c e

 

O D L U K A

o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

Na osnovu Odluke gradonačelnika o raspisivanju javnog konkursa za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada II broj 352-90/2020 od 24.02.2020. godine, kao i člana 10. Odluke o održavanju zgrade i spoljnog izgleda zgrade, uslovima, načinu i kriterijumima sufinansiranja obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji grada Užica („Službeni list grada Užica“, broj 16/2017 i 6/2018), grad Užice

 

r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada

na teritoriji grada Užica

 

  1. Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih zgrada imaju stambene i stambeno – poslovne zgrade koje su namenjene za stanovanje i sastoje se od najmanje pet stanova.
  2. Pravo učešća imaju i stambene i stambeno-poslovne zgrade u okviru prostorno kulturno- istorijskih celina koje se sufinansiraju, bez obzira na broj stanova.
  3. Uz prijavu ovlašćeno lice stambene zgrade je dužno da podnese sledeću dokumentaciju:

Uz zahtev za sufinansiranje obnove fasade stambene zgrade, upravnik je dužan da dostavi podatke i dokumentaciju:

a) Ime i prezime i JMBG/poslovno ime i PIB i MB svih vlasnika/suvlasnika stambene zgrade ili posebnih delova (u daljem tekstu: vlasnici posebnih delova);

b) Odluku nadležnog organa o izboru upravnika zgrade;

Napomena: Do ustrojavanja registra stambenih zajednica i izbora upravnika stambene zgrade, prijavu na učešće na konkursu za sufinansiranje obnove fasade stambene zgrade može podneti predsednik skupštine stambene zgrade.

v) Ime i prezime i adresu upravnika zgrade, izvod iz sudskog registra, telefon, mobilni telefon, e-mail adresa;

g) Izvod iz lista nepokretnosti sa kopijom plana katastarske parcele ne stariji od 6 (šest) meseci;

d) Tehničku dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima: kopiju građevinske i upotrebne dozvole, odnosno dokaz da je zgrada građena pre donošenja propisa, ili dokaz da je stambena zgrada legalizovana/ozakonjena, kao i rešenje o odobrenju izvođenja radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje;

đ) Odluku skupštine stambene zajednice o usvajanju godišnjeg programa upravljanja zgradom (GPU) u kojem su planirani radovi i sredstva za izvođenje radova na obnovi fasada stambene zgrade;

e) Overenu izjavu kojom upravnik zgrade potvrđuje da raspolaže osiguranim finansijskim sredstvima od strane vlasnika posebnih delova, a u skladu sa predmerom i predračunom koji je sastavni deo tehničke dokumentacije.

ž) Uz rešenje o odobrenju izvođenja radova za koje je podnet zahtev za sufinansiranje obnove fasada dostavlja se i tekstualni i grafički deo tehničke dokumentacije (nacrt postojećeg i novo stanje zgrade) sa foto dokumentacijom postojećeg stanja.

z) Predmer i predračun radova u kome su posebno iskazani radovi po modelu sufinansiranja (deo koji zajednički snose vlasnici posebnih delova i grad Užice) i radovi koje u celosti finansiraju vlasnici posebnih delova.

Napomena: Tehničku dokumentaciju za građevinu može da izrađuje privredno društvo, odnosno drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, koje je upisano u registar privrednih subjekata i koje ima zaposlena lica sa licencom odgovornog projektanta i koji imaju odgovarajuće stručne rezultate u izradi tehničke dokumentacije za tu vrstu i namenu objekata.

  1. Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja na zvaničnom sajtu grada Užica zaključno sa 24.04.2020. godine.
  2. Neblagovremena prijava je: prijava podneta po isteku roka za podnošenje prijave.
  3. Nepotpuna prijava je: prijava koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju iz dela ovog javnog oglasa koji je označen kao «obavezna sadržina prijave».

 

Zainteresovani učesnici javnog oglasa u toku trajanja ovog oglasa, a pre podnošenja prijava mogu dobiti detaljnije informacije od Nikole Nikolića, na telefon broj 031/590-105.

Prijave se podnose na sledeću adresu:

– GRAD UŽICE, 31000 Užice, Ulica Dimitrija Tucovića 52 (za Komisiju za obnovu fasada stambenih zgrada) ili lično u prijemnu kancelariju broj 12 Gradske uprave Užice, na istoj adresi.

Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv i adresu podnosioca prijave.

Повезане Вести

Прочитај све вести