RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA ULICU STRAHINJIĆA BANA U UŽICU

G R A D   U Ž I C E

-Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove-

U skladu sa članom 45a.  Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik  RS“, br.72/2009, 81/2009-ispr, 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 9/20)

oglašava

RANI JAVNI UVID

 

povodom izrade

PLANA DETALJNE REGULACIJE  ZA ULICU STRAHINJIĆA BANA U UŽICU

 

Skupština grada Užica donela je 27.12.2017. godine Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za ulicu Strahinjića Bana u Užicu („Sl. list grada Užica“, broj 46/17).

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 29.maja 2020.godine do  12. juna 2020. godine u holu  Skupštine grada Užica – hodnik  levo od glavnog ulaza,  ul. Dimitrija Tucovića br. 52 u Užicu.U toku trajanja ranog javnog uvida materijal za rani javni uvid biće izložen i na zvaničnoj internet stranici grada Užica.

Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, kao nosilac izrade Plana detaljne detaljne regulacije za  ulicu Strahinjića Bana u Užicu, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi, Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove grada Užica, ul. Dimitrija Tucović br.52, Užice, u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 12.06.2020. godine

 

Повезане Вести

Прочитај све вести