Raspisan tender za izradu projektne dokumentacije za Zdravstveni centar Užice

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama  (,,Sl.glasnik RS“ 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju otvorenog postupka VIII 404-91/20 od 16.06.2020. godine, naručilac objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

u otvorenom posutpku

 

Podaci o naručiocu:Grad Užice – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj, ul.   Dimitrija Tucovića br. 52, Užice,

Internet adresa naručioca: www.uzice.rs

Vrsta naručioca: gradska i opštinska uprava

Predmet javne nabavke: Izrada projektne dokumentacije za Zdravstveni centar Užice

Izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom, izrada detaljnog projektnog zadatka, IzradaIdejnog rešenja; Izrada PGD i PZI.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: usluge tehničkog projektovanja – 71320000-7

Mesto izvršenja usluge : Grad Užice-Krčagovo

Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama koji su bliže određeni konkursnom dokumentacijom.

Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.

Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Konkursna dokumentacija je dostupna na Portalu javnih nabavki i internet stranici.

Ista se može preuzeti sa Portala uprave za javne nabavke www.portal.ujn.gov.rs  ili sa sajta naručioca – www.uzice.rs

Način podnošenja ponuda i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom naručioca.

Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti  na adresu: Gradska uprava Grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice uz napomenu «Ponuda za javnu nabavku broj VIII 404-91/20  Izrada projektne dokumentacije za Zdravstveni centar Užice NE OTVARATI.

Na poleđini koverte navesti naziv, sedište, telefon i ime osobe za kontakt.

Ponuđač može podneti samo jednu ponudu. Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti može da učestvuje u više zajedničkih ponuda.

Rok za dostavljanje ponuda: 20.07.2020. godine do 11:00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda sprovešće se 20.07.2020. godine u 12:00 časova od strane Komisije za javnu nabavku, u prostorijama Gradske uprave grada Užica u Maloj sali.

Uslovi za učestvovanje predstavnika ponuđača u postupku otvaranja ponuda: Predstavnici ponuđača  dužni su da  pre početka javnog otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku pismeno ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda, koje je zavedeno kod ponuđača i potpisano od strane odgovornog  lica ponuđača. Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora: 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda i odluka će biti objavljena na Portalu uprave i sajtu naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja.

Lica za kontakt: Slaviša Projević, slavisa.projevic@uzice.rs.

Nataša Vukašinović natasa.vukasinovic@uzice.rs

Повезане Вести

Прочитај све вести