Јавни увид поводом израде Изменa и допуна Просторног плана града Ужица

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 50.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/20 и 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

Изменa и допуна Просторног плана града Ужица

 Скупштина града Ужица донела је 16.12.2022. године Одлуку о изради Измена и допуна Просторног плана града Ужица  („Службени лист града Ужице “, број 58/22).

Jавни увид одржаће се од 27. јануара 2023. године до 10. фебруара 2023. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу. У току трајања јавног увида материјал за јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 10.02.2023. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 27.02.2023. године у Великој сали града Ужица, у 11:30 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за јавни увид

Повезане Вести

Прочитај све вести