Расписан тендер за изградњу канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у пословној зони Бела Земља, град Ужице

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство привреде, Београд, Ул. Кнеза Милоша бр. 20, www.privreda.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

Природа и обим радова и основна обележја радова: претходни и геодетски радови, земљани радови, тесарски радови, монтажни радови, бетонски и армирачки радови и остали радови.

45252000 –Радови на изградњи постројења за прераду отпадних вода, постројења за пречишћавање и постројења за спаљивање отпада

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.privreda.gov.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство привреде, Кнеза Милоша бр.20, Београд сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком – Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 55/2019 – Изградња канализационе мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода у пословној зони Бела Земља, град Ужице (НЕ ОТВАРАТИ).

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 1.јул 2019. године до 9,00 часова. 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 1. јула 2019. године у 11,00 часова у просторијама Министарства привреде, Сектор за инвестиције у инфраструктурне пројекте, Влајковићева 10, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају да доставе Комисији заведено и оверено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др)

Рок за доношење одлуке: Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у  року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Снежана Костић, snezana.kostic@privreda.gov.rs, у периоду 7,30 – 15,30 часова.

 

Предвиђено је да се уради 1377 метара цевовода фекалне канализације  и изради постројење за 800 ЕС

Повезане Вести

Прочитај све вести