Расписана јавна набавка за радове на изграњи управне зграде на гробљу Сарића Осоје

11.12.2019. године изгорео је помоћни објекат на гробљу Сарића Осоје. Град Ужице и ЈКП Биоктош је предузео све активности на рашчишћавању локације и припрему документације за изградњу новог објекта.

У току је завршетак израде пројектне документације за изградњу новог објекта.

Пројектаска фирма која ради израду документације је АРХИМИС Ужице.

Расписан је тендер за 1 фазу изградњe управне зграде.

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници. Иста се може преузети са Портала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-10/20 Радови на реконструкцији и изграњи управне зграде на гробљу Сарића Осоје – НЕ ОТВАРАТИ.

Рок за достављање понуда: 03.02.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 03.02.2020. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

 

Повезане Вести

Прочитај све вести