Планови генералне регулације

Централно постројење за пречишћавање отпадних вода

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНA

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА УЖИЦА

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ – АНАЛИТИЧКО – ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ – И НИВЕЛАЦИЈА

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – УРБАНИСТИЧКА ПАРЦЕЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – СИСТЕМ МРЕЖА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

План генералне регулације „Централно постројење за пречишћавање отпадних вода“ у Горјанима, град Ужице – ПОДУЖНИ ПРОФИЛ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

 

Бела замља

План генералне регулације „Бела земља“  у Ужицу

 

Царина

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА РЕГУЛАЦИОНИМ И НИВЕЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ-a

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ СА РЕГУЛАЦИОНИМ И НИВЕЛАЦИОНИМ ПЛАНОМ-б

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛАЦИЈА СА ГРАЂЕВИНСКИМ ЛИНИЈАМА

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ВОДОВОДНА МРЕЖА

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ПЛАН ТОПЛИФИКАЦИЈЕ И ГАСИФИКАЦИЈЕ

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАСЕЉА СА ПРЕТЕЖНОМ, ДОПУНСКОМ И ПРАТЕЋОМ НАМЕНОМ И ПОДЕЛОМ НА ЗОНЕ

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – НАМЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОДУКЦИЈЕ

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – СИНХРОН ПЛАН ИНСТАЛАЦИЈА

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА

План генералне регулације  „Царина“ Ужице – ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА  „ЦАРИНА“ – УЖИЦЕ

 

План генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу

План генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу

Намена површина – постојеће стање

Намена површина – постојеће стање-1

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-2

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-3

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-4

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-5

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-6

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-7

Саобраћајно решење са регулационим и нивелационим планом-8

Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне

Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне-2

План организације продукције

План организације продукције-2

План регулације површина јавне намене

План регулације површина јавне намене-2

Урбанистичка регулација са грађевинским линијама

Урбанистичка регулација са грађевинским линијама-2

План топлификације и гасификације

План топлификације и гасификације-2

Електроенергетска мрежа и објекти

Електроенергетска мрежа и објекти-2

Синхрон план инсталација

Синхрон план инсталација-2

Начин спровођења плана

Начин спровођења плана-2

Канализациона мрежа

Канализациона мрежа-2

Телекомуникације

Телекомуникације-2

Водоводна мрежа

Водоводна мрежа-2

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КРЧАГОВО“ У УЖИЦУ

Обухват измена и допуна ПГР „Крчагово“ у Ужицу

Просторна организација насеља са претежном, допунском и пратећом наменом и поделом на зоне

Урбанистичка регулација са грађевинским линијама

Начин спровођења плана

План регулације површина јавне намене

План генералне регулације „Крчагово“ у Ужицу

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СЕВОЈНО“

План Генералне регулације „Севојно“ – Свеска

Катастарски и топографски план, са границама планског обухвата и грађевинског подручја

Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом у гражевинском подручју

Планирана функционална организација у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју

Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у гражевинском подручју

Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном планираном наменом у грађевинском подручју

Подела на урбанистичке зоне и подзоне

Функционална организација саобраћајне инфраструктуре

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.1

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.2

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површинама јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.3

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.4

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.5

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.6

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.7

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.8

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.9

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.10

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр.11

Синхрон план комуналне инфраструктуре

Синхрон план комуналне инфраструктуре стр.2

Синхрон план комуналне инфраструктуре стр.3

Спровођење плана

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТУРИЦА“ УЖИЦЕ

План генералне регулације „Турица“ Ужице

Катастрарски и Топографски план са границама планског обухвата и грађевинског подручја

Постојећа функционална организација простора и обухвата плана, са претежном постојећом наменом у грађевинском подручју

Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном наменом у грађевинском подручју

Планирана функционална организација простора у обухвату плана, са претежном наменом у грађевинском подручју

Подела на урбанистичке зоне и подзоне

Функционални ранг саобраћајница

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 2

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 3

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 4

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 5

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 6

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са грађевинским линијама-стр 7

Карактеристични попречни профили саобраћајница

Синхрон план комуналне инфраструктуре

Синхрон план комуналне инфраструктуре-стр 2

Спровођење плана

 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЖИЦЕ

План генералне регулације Ужице – Текст

План генералне регулације „Ужице – Центрлни део“ – I фаза-

План генералне регулације „Ужице – Центрлни део“ – I фаза- извод из генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020. године

План генералне регулације „Ужице – Центрлни део“ – I фаза- постојећа намена површина

Планирана намена и заштита површина

Повезане Вести

Прочитај све вести